خدمات ما

E-NOTES
۱۸۰.۰۰۰ تومان

E-NOTES

تقاضای دریافت یادداشتها و اظهار نظر افسر در رابطه با اپلیکیشن و دلایل جامع مردودی اپلیکیشن شما

E-NOTES + E-DOCS
۵۰۰.۰۰۰ تومان

E-NOTES + E-DOCS

یادداشتها و اظهارنظر افسر در رابطه با اپلیکیشن و دلایل جامع مردودی اپلیکیشن شما به اضافه تمام مدارک ارسال شده شما

STATUS NOTES
۴۰۰,۰۰۰ تومان

STATUS NOTES

مخصوص افرادی که برای اقامت دائم اقدام کرده اند و می خواهند از وضعیت اپلیکیشن خود آگاه شوند.

E-DOCS
۴۵۰,۰۰۰ تومان

E-DOCS

تقاضای دریافت مدارک ارسال شده شما

(مخصوص مواردی که شخص دیگری غیر از شما اپلیکیشن را ارسال کرده باشد.)

E-PLUS
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

E-PLUS

مجموع یادداشتها و اظهارنظر افسر در رابطه با اپلیکیشن و دلایل جامع مردودی اپلیکیشن شما باضافه مدارک ارسال شده شما بهمراه تفسیر یادداشتهای افسر و ارائه مشاوره به مدت نیم ساعت